Linux bài 8: quản lý gói và x-windows

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Quản lý gói (phần mềm)
  • Quản lý phần mềm trên linux
  • Cài đặt phần mềm từ mã nguồn
  • Cài đặt phần mềm từ script setup
  • Cài phần mềm với bộ quản lý gói
  • Quy ước đặt tên gói
  • Ubuntu apt-*
  • CentOS yum
 2. X-windows
  • Cài đặt GNOME cho CentOS
  • Một số hệ thống X khác

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: