Linux bài 7: tiến trình và lập lịch

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Tiến trình trên linux
  • Các khái niệm liên quan
  • Các loại tiến trình
  • Một số lệnh thông dụng làm việc với tiến trình
  • Điều khiển tác vụ
 2. Lập lịch cho các hoạt động thường xuyên
  • Hoạt động thường xuyên
  • Lập lịch bằng crontab
  • Ví dụ

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: