Linux bài 4: phân quyền, người dùng và quản lý file trên linux

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Các lệnh cung cấp thông tin
 2. Các lệnh làm việc với tập tin và thư mục
 3. Các lệnh làm việc với nội dung tập tin
 4. Quan điểm của linux về phân quyền
  • Người dùng
  • Nhóm
  • Thông tin file
  • Phân quyền truy cập
  • Kiểu tập tin
  • Tên tập tin

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: