Linux bài 3: chế độ làm việc và hệ thống file của linux

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Các chế độ làm việc của linux
 2. Môi trường văn bản (console)
 3. Môi trường đồ họa (graphics)
 4. Làm quen với hệ thống file
  • Hệ thống file phân cấp
  • Các thư mục thông dụng
  • Đường dẫn
  • Vị trí hiện tại

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: