Linux bài 2: tổng quan về Linux

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Một số khái niệm cơ bản trong Linux
  • Linux distro
  • Linux shell
  • X-window
  • Kho chứa (repository)
  • Mô hình phát triển bazaar
 2. Cài đặt linux trên máy ảo
  • Chuẩn bị phần mềm
  • Thiết lập máy ảo
  • Cài đặt

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: