Linux 10: dịch vụ và quản trị các dịch vụ cơ bản trên linux

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Dịch vụ trên linux
  • Quá trình khởi động linux
  • Dịch vụ (service)
  • Quản lý dịch vụ
 2. Một số dịch vụ cơ bản trên linux
  • Một số khái niệm về mạng IP
  • Các tập tin cấu hình mạng
  • Dịch vụ mạng (network)

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: