Game-K62: Ngành công nghiệp trò chơi điện tử

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

  1. Lịch sử phát triển của trò chơi điện tử
  2. Trò chơi điện tử ở Việt Nam
  3. Các vị trí trong một nhóm phát triển game
  4. Tài liệu thiết kế

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: