Game-K62: Giới thiệu môn học

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

  1. Giới thiệu môn học
  2. Trước khi bắt đầu: hiểu đúng về game
  3. Vòng đời của phát triển game
  4. Chia nhóm và thảo luận

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: