Game-K58-TH, bài 1: Giới Thiệu Môn Học

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Giới thiệu môn học
  2. Trước khi bắt đầu: hiểu đúng về game
  3. Vòng đời của phát triển game
  4. Chia nhóm và thảo luận

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: