Game-K58-PM, bài 3: Làm quen với Unity

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Giới thiệu về unity
  2. Cài đặt unity
  3. Bắt đầu một project unity
  4. Giao diện của unity
  5. Các khái niệm cơ bản của unity
  6. Kiến trúc engine unity
  7. Thử một project đơn giản

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: