Game-K58-PM, bài 2: Ngành Công Nghiệp Trò Chơi Điện Tử

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Lịch sử phát triển của trò chơi điện tử
  2. Các vị trí trong một nhóm phát triển game
  3. Tài liệu thiết kế

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: