CTD Bài 8: Phân tích cú pháp bằng thuật toán top-down

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Ý tưởng & thuật toán
 2. Ví dụ minh họa
 3. Cài đặt top-down đơn giản
  1. Cấu trúc một luật văn phạm
  2. Cấu trúc một suy diễn trực tiếp
  3. Máy phân tích: các hàm hỗ trợ
  4. Máy phân tích: các hàm chính
  5. Thử nghiệm
 4. Đánh giá về top-down
 5. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: