CTD Bài 6: Phân tích cú pháp

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

  1. Vai trò của bộ phân tích cú pháp (PTCP)
  2. Nhiệm vụ của PTCP
  3. Các mục tiêu của PTCP
  4. Đầu vào và đầu ra của PTCP
  5. Các bước xây dựng bộ PTCP
  6. Thảo luận và bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: