CTD Bài 4: Phân tích từ vựng bằng DFA

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Bộ phân tích từ vựng cho ngôn ngữ A
 2. Automat hữu hạn (FA)
  1. Đồ thị chuyển (TD)
  2. Automat hữu hạn không đơn định (NFA)
  3. Automat hữu hạn đơn định (DFA)
 3. Chuyển đổi biểu thức chính quy sang DFA
  1. Chuyển đổi từ biểu thức chính quy sang NFA
  2. Chuyển đổi từ NFA sang DFA
  3. DFA tối ưu cho phân tích từ vựng
 4. Bộ phân tích từ vựng dựa trên DFA
 5. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: