CTD Bài 15: Các bộ tự động sinh parser (tham khảo)

Chưa có bình luận

Bài tham khảo dành cho những bạn nào quan tâm, nội dung chính trong bài này:

  • Giới thiệu về các bộ tự động sinh parser (parser generator)
  • Giới thiệu một số bộ sinh parser thông dụng: YACC, SableCC, GOLD Parser,…

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: