CTD Bài 10: Phân tích cú pháp bằng thuật toán bottom-up

1 bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Ý tưởng & thuật toán
 2. Ví dụ minh họa
 3. Cài đặt bottom-up đơn giản
  • Cấu trúc một luật văn phạm
  • Cấu trúc một suy diễn trực tiếp
  • Máy phân tích: các hàm hỗ trợ
  • Máy phân tích: các hàm chính
 4. Đánh giá về bottom-up
 5. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

1 bình luận cho CTD Bài 10: Phân tích cú pháp bằng thuật toán bottom-up

 • admin  says:

  Mã đầy đủ hơn của thuật toán bottom-up

Bình luận: