CTD Bài 1: Nhập môn

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

  1. Giới thiệu
  2. Khái niệm “chương trình dịch”
  3. Một chương trình dịch điển hình
  4. Hệ thống dịch
  5. Ứng dụng chương trình dịch
  6. Đối tượng nghiên cứu của môn học này
  7. Mục tiêu của môn học
  8. Thảo luận

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: