Bài tập 5: bài tập tổng hợp

Chưa có bình luận

Chủ đề: Ghép nối các phần thành chương trình dịch

Nội dung chính:

  • Bài tập 1: lựa chọn bộ phân tích từ vựng phù hợp
  • Bài tập 2: xây dựng bộ luật văn phạm
  • Bài tập 3: lựa chọn bộ phân tích cú pháp phù hợp
  • Bài tập 4: tính toán giá trị của biểu thức Excel

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: