Bài tập 3: cài đặt thuật toán CYK

Chưa có bình luận

Chủ đề: Cài đặt thuật toán CYK và các vấn đề liên quan

Nội dung chính:

  • Bài tập 1: chuyển đổi văn phạm từ CFG sang CNF
  • Bài tập 2: xây dựng bảng phân tích CYK
  • Bài tập 3: tìm quá trình suy dẫn từ bảng phân tích CYK
  • Bài tập 4: tìm mọi suy dẫn có thể

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: