Bài tập 1: phân tích từ vựng bằng DFA

Chưa có bình luận

Chủ đề: Xây dựng DFA phân tích từ vựng

Nội dung chính:

  • Bài tập 1: xây dựng DFA đơn giản
  • Bài tập 2: xây dựng NFA đơn giản
  • Bài tập 3: DFA để nhận các kí hiệu đơn giản
  • Bài tập 4: DFA cho biểu thức Excel

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: