Android K55, T11: làm việc với cảm biến (sensor)

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

  1. Sensor và SensorManager
  2. Các loại sensor thông dụng
  3. Các bước làm việc với sensor
  4. Ví dụ: “la bàn” đơn giản
  5. Kinh nghiệm làm việc với sensor

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: