Android K55, T10: dịch vụ đa phương tiện trên android

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

  1. Giao diện lập trình đa phương tiện (media API)
  2. Cơ sở dữ liệu đa phương tiện (MediaStore)
  3. Làm việc với audio
    1. Record
    2. Playback
  4. Tổng hợp tiếng nói (text-to-speech)
  5. Làm việc với video
  6. Làm việc với camera

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: