Android K55, T09: multithreading và background works

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Multithreading
  • Threads
  • Multithreading
  • Ưu/nhược điểm của multithread
 2. Tiếp cận của android
 3. Handler
  • Messages
  • Runnable object
 4. AsyncTask
 5. Timer

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: