Android K55, T08: Broadcast Receivers + Telephony

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Broadcast Receiver
  1. Vòng đời của boardcast receiver
  2. Tự tạo một tín hiệu broadcast
  3. Viết receiver xử lý tín hiệu broadcast
 2. Telephony API
  1. Làm việc với điện thoại
  2. SMS
   • Gửi SMS
   • Nhận SMS
   • Đọc SMS
  3. Tạo và nhận cuộc gọi

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: