Android K55, T07: SQLite và Content Provider

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Làm việc với SQLite API
  • Tạo/Mở/Đóng CSDL
  • Thực thi câu lệnh SQL
  • CRDU
  • Duyệt các kết quả trả về bởi SELECT
 2. SQLiteOpenHelper
 3. Kinh nghiệm làm việc với CSDL
 4. Content Providers
  • Giới thiệu
  • (tự học) Sử dụng content providers
  • (tự học) Tự viết content provider

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: