Android K55, T06: các phương pháp lưu trữ trong android và làm việc với SQLite

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Tổng quan về lữu trữ trong android
 2. Shared Preferences
 3. Files
  1. File trên internal storage
  2. File tạm
  3. File trên external storage
  4. File nội bộ (trong file apk)
 4. Làm quen với SQLite

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: