Android K55, T05: intent và cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thành phần trong android

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Giới thiệu về intent
 2. Sử dụng intent để trao đổi dữ liệu
 3. Intent filter
 4. Intent tường minh vs ngầm định
 5. Các thành phần của intent
  • Action & Data
  • Category
  • Type
  • Component
  • Extras

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: