Android K55, T03: các layout và một số loại widget thường dùng

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

  1. Khái niệm view & view group
  2. Làm việc với layout
  3. Một số layout thông dụng: LinearLayout, RelativeLayout, FrameLayout, ScrollView, HorizontalScrollView, TableLayout
  4. Tương tác với các điều khiển
  5. Một số điều khiển đơn giản: TextView, EditText, Button, ImageButton, ToggleButton, CheckBox, RadioGroup & RadioButton

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: