Algorithms-K58-PM: Tiếp cận Chia để trị

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Ý tưởng chia để trị
  2. Bài toán tính giá trị đa thức
  3. Bài toán tháp Hà Nội
  4. Bài toán đếm số dãy con có tổng cho trước
  5. Phân tích về chia để trị
  6. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: