AI-K58, thực hành 5: Huấn luyện perceptron

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi thực hành này:

  1. Tìm hiểu mã nguồn thuật toán huấn luyện Hebb
  2. Điều chỉnh thuật toán Hebb: khởi tạo ngẫu nhiên các W
  3. Làm việc với dataset mới

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: