AI-K58, thực hành 4: Cây quyết định

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi thực hành này:

  1. Bài 1: Đoán loại phòng học với cây quyết định
  2. Bài 2: Đặc điểm nhân khẩu học
  3. Bài 3: Cắt tỉa tập luật sinh từ cây quyết định
  4. Bài 4: Làm quen với Weka

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: