AI-K58, thực hành 2: Trò chơi xác định

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi thực hành này:

  1. Lập trình tính toán giá trị thắng/thua cho các hình trạng của một trò chơi
  2. Lập trình tính hàm grundy cho hình trạng của một trò chơi đơn giản

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: