AI-K58, thực hành 1: Tìm kiếm mù

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi thực hành này:

  1. Sửa đổi thuật toán tìm kiếm mù để thực hiện tìm kiếm giới hạn chiều sâu (DLS)
  2. Thực hiện tìm kiếm theo chi phí đồng nhất (UCS)
  3. Thực hiện tìm kiếm sâu dần (IDS)

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: