AI-K58, bài 9: Tri thức và Lập luận

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Các khái niệm cơ bản
  2. Logic mệnh đề
  3. Cơ sở tri thức
  4. Suy diễn
  5. Chứng minh bằng bác bỏ
  6. Suy diễn lùi

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: