AI-K58, bài 8: Trò chơi đối kháng không xác định

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Khái niệm không xác định
  2. Lượng giá Minimax
  3. Thuật toán Alpha-Beta
  4. Các biến thể và phát triển
  5. Rủi ro và thực tế

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: