AI-K58, bài 5: Tìm kiếm có định hướng

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Tìm kiếm mù vs Tìm kiếm có định hướng
  2. Tìm kiếm theo tốt nhất (best-first search)
  3. Tìm kiếm tham lam (greedy best-first search)
  4. Thuật toán A*

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: