AI-K58, bài 4: Tìm kiếm mù

1 bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Khái niệm tìm kiếm mù
 2. Thuật toán
 3. Các biến thể
  1. Tìm kiếm theo chiều rộng (BFS)
  2. Tìm kiếm theo chi phí đồng nhất (UCS)
  3. Tìm kiếm theo chiều sâu (DFS)
  4. Tìm kiếm giới hạn chiều sâu (DLS)
  5. Tìm kiếm sâu dần (IDS)
  6. Tìm kiếm hai chiều (BS)
 4. Bài tập và câu hỏi

Tài liệu đính kèm:

1 bình luận cho AI-K58, bài 4: Tìm kiếm mù

 • admin  says:

Bình luận: