AI-K58, bài 3: Không gian tìm kiếm

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Tác tử thông minh (intelligent agent)
  2. Khái niệm thuật toán trong AI
  3. Không gian tìm kiếm
  4. Một số bài toán tiêu biểu

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: