AI-K58, bài 2: Các quan điểm và cách tiếp cận AI

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Định nghĩa AI
  2. AI và các môn khoa học liên quan
  3. Một số nan đề trong phát triển AI

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: