AI-K58, bài 15: Mạng thần kinh nhân tạo (phần 2)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Mạng các perceptron
  2. Học sâu (deep learning)
  3. Mạng tích chập (CNN)
  4. Bộ tự mã hóa (autoencoder)
  5. Bắt đầu với học sâu như thế nào?

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: