AI-K58, bài 13: Mạng thần kinh nhân tạo (phần 1)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Một chút về quá trình phát triển của ANN
  2. Perceptron
  3. Huấn luyện một perceptron
    • Thuật toán huấn luyện Hebb
    • Thuật toán huấn luyện LMS
  4. Sức mạnh của một perception

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: