AI-K58, bài 12: Học máy và Cây quyết định

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Học máy là gì?
  2. Một số khái niệm liên quan
  3. Cây quyết định (decision tree)
  4. Giải thuật đâm chồi
  5. Thuật toán ID3
  6. Xây dựng tập luật từ cây quyết định
  7. Bài tập ứng dụng

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: