AI-K58, bài 10: Chứng minh bằng logic vị từ

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Hạn chế của logic mệnh đề
  2. Logic vị từ
  3. Chứng minh trong logic vị từ
  4. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: