AI-K58, bài 1: Giới thiệu về AI

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Giới thiệu môn học
  2. Lịch sử ngành AI
  3. Các lĩnh vực nghiên cứu của AI

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: