Linux-K62, bài 6: Tiến trình và lập lịch

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Tiến trình trên linux
  • Các khái niệm liên quan
  • Các loại tiến trình
  • Một số lệnh thông dụng làm việc với tiến trình
  • Điều khiển tác vụ
 2. Lập lịch cho các hoạt động thường xuyên
  • Hoạt động thường xuyên
  • Lập lịch bằng crontab
  • Ví dụ

Nội dung thực hành:

 • Sử dụng phần mềm portable VirtualBox và các máy ảo đã tạo xong từ các buổi trước, nếu gặp lỗi thì xem lại bài trước và tải lại phần mềm
 • Làm các bài tập trong file bài tập thực hành L3

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: