Linux-K62, bài 4: Phân quyền, người dùng và quản lý file trên linux

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Các lệnh cung cấp thông tin
 2. Các lệnh làm việc với tập tin và thư mục
 3. Các lệnh làm việc với nội dung tập tin
 4. Quan điểm của linux về phân quyền
  • Người dùng
  • Nhóm
  • Thông tin file
  • Phân quyền truy cập
  • Kiểu tập tin
  • Tên tập tin

Nội dung thực hành:

 • Sử dụng phần mềm portable VirtualBox và các máy ảo đã tạo xong từ các buổi trước, nếu gặp lỗi thì xem lại bài trước và tải lại phần mềm
 • Làm các bài tập trong file bài tập thực hành L2

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: