Linux-K62, bài 3: Chế độ làm việc và hệ thống file của linux

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Các chế độ làm việc của linux
 2. Môi trường văn bản (console)
 3. Môi trường đồ họa (graphics)
 4. Làm quen với hệ thống file
  • Hệ thống file phân cấp
  • Các thư mục thông dụng
  • Đường dẫn
  • Vị trí hiện tại

Nội dung thực hành: Chuẩn bị phần mềm chạy VirtualBox cho các buổi sau (và cả buổi kiểm tra)

 1. Tải về 3 file sau:
  • Phần mềm GreenVBox: đây là phần mềm hỗ trợ chạy bản VirtualBox portable (tức là bản VirtualBox chạy trực tiếp mà không cần cài đặt)
  • Máy ảo CentOS đã cài sẵn: đây là file máy ảo VirtualBox chứa hệ điều hành CentOS đã được cài đặt sẵn, username: noname, password: noname
  • Máy ảo Ubuntu đã cài sẵn: đây là file máy ảo VirtualBox chứa hệ điều hành Ubuntu đã được cài đặt sẵn, username: noname, password: noname
  • (có thể tải về file sau chứa cả 3 file trên: https://bit.ly/Linux-all)
 2. Sau khi tải về, giải nén các file trên ra cùng một thư mục, hoặc trên USB
 3. Chạy phần mềm GreenVBox để cấu hình VirtualBox
 4. Chạy CentOS và Ubuntu trong các máy ảo đã cài đặt sẵn

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: