Linux-K62, bài 2: Tổng quan về Linux, cài đặt linux trên máy ảo

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Một số khái niệm cơ bản trong Linux
  • Linux distro
  • Linux shell
  • X-window
  • Kho chứa (repository)
  • Mô hình phát triển bazaar
 2. Cài đặt linux trên máy ảo
  • Chuẩn bị phần mềm
  • Thiết lập máy ảo
  • Cài đặt

Nội dung thực hành (có chấm điểm): Cài đặt Ubuntu và CentOS lên máy ảo VMware hoặc VirtualBox (tham khảo file bài tập 1 đính kèm)

Link tải VirtualBox dùng cho máy 32-bit: https://download.virtualbox.org/virtualbox/5.2.44/VirtualBox-5.2.44-139111-Win.exe

Link tải Ubuntu 32-bit: https://releases.ubuntu.com/16.04/ubuntu-16.04.6-desktop-i386.iso

Linh tải CentOS 32-bit: http://mirror-hk.koddos.net/centos-altarch/7.9.2009/isos/i386/CentOS-7-i386-Minimal-2009.iso

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: