Algorithms-K58-PM: Thuật toán Tham lam

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Ý tưởng tham lam
  2. Bài toán đổi tiền
  3. Bài toán lập lịch
  4. Tóm lược về tiếp cận tham lam
  5. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: