Algorithms-K58-PM: Quy hoạch động

1 bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Ý tưởng quy hoạch động
  2. Bài toán đoạn con lớn nhất
  3. Bài toán dãy con chung dài nhất
  4. Bài toán đếm số dãy con có tổng cho trước
  5. Bài toán xếp ba lô
  6. Phân tích về quy hoạch động
  7. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

1 bình luận cho Algorithms-K58-PM: Quy hoạch động

  • admin  says:

Bình luận: